Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) ma zastosowanie do wszystkich informacji, które 888starz, (zwany dalej „888starz”) znajdujący się pod nazwą domeny 888starz .world (jak również jego subdomen), może uzyskać o Użytkowniku podczas korzystania z 888starz.world (jak również jego subdomen), jego programów i produktów.

1 Definicje terminów

1.1 W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. „Administracja strony” (zwana dalej „Administracją”) – upoważnieni pracownicy do zarządzania stroną internetową 888starz, którzy organizują i (lub) przeprowadzają przetwarzanie danych osobowych, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, działania (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.

1.1.2 „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3 „Przetwarzanie danych osobowych” – dowolne działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu lub bez użycia środków automatyzacji danych osobowych, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” oznacza wymóg obowiązkowy dla Operatora lub każdej innej osoby, która ma dostęp do danych osobowych, aby nie dopuścić do ich rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.

1.1.5. ” 888starzWebsite” oznacza zestaw połączonych ze sobą stron internetowych znajdujących się w Internecie pod unikalnym adresem (URL): 888starz.world i jego subdomenami.

1.1.6. „Subdomeny” to strony lub zestawy stron znajdujące się w domenach trzeciego poziomu należących do witryny 888starz, a także inne strony tymczasowe z danymi kontaktowymi Administracji na dole strony.

1.1.5. ” Użytkownik 888starz ” (zwany dalej „Użytkownikiem”) oznacza osobę, która ma dostęp do 888starz za pośrednictwem Internetu i korzysta z informacji, materiałów i produktów 888starz.

1.1.7. „Cookies” – niewielkie dane, wysyłane przez serwer WWW i przechowywane na komputerze Użytkownika, które klient WWW lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW w żądaniu HTTP przy każdej próbie otwarcia strony danego serwisu WWW.

1.1.8. „Adres IP” oznacza unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do 888starz.

2 Postanowienia ogólne

2.1 Korzystanie przez Użytkownika z 888starz oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2 W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze strony internetowej 888starz.

2.3 Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej 888starz. 888starz nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków dostępnych na stronie 888starz.

2.4 Administracja nie weryfikuje dokładności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

3. Przedmiot Polityki Prywatności

3.1 Niniejsza Polityka prywatności określa zobowiązanie Administracji do nieujawniania i zapewnienia ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik podaje na żądanie Administracji podczas rejestracji na stronie internetowej 888starz lub subskrypcji biuletynów e-mail.

3.2 Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania na podstawie niniejszej Polityki prywatności są dostarczane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy na stronie internetowej 888starz i obejmują następujące informacje:

3.2.1. nazwisko, imię, nazwisko rodowe Użytkownika;

3.2.2. Numer telefonu kontaktowego Użytkownika;

3.2.3. adres poczty elektronicznej (e-mail)

3.2.4. Miejsce zamieszkania Użytkownika (w razie potrzeby)

3.2.5. zdjęcie (w razie potrzeby)

3.3. 888starz chroni dane, które są automatycznie przesyłane podczas odwiedzania stron:

– Adres IP;

– informacje o plikach cookie

– informacje o przeglądarce

– czas dostępu;

– referrer (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Wyłączenie plików cookie może spowodować brak dostępu do części witryny wymagających autoryzacji.

3.3.2. 888starz gromadzi statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do zapobiegania, wykrywania i rozwiązywania problemów technicznych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia odwiedzin, używane przeglądarki, systemy operacyjne itp.) są bezpiecznie przechowywane i nierozpowszechniane, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 5.2 niniejszej Polityki prywatności. 5.2. niniejszej Polityki prywatności.

 

4. Cele gromadzenia danych osobowych Użytkownika

4.1 Administracja może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do następujących celów:

4.1.1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na stronie internetowej 888starz w celu dalszej autoryzacji.

4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych danych 888starz.

4.1.3 Nawiązywanie kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, zapytań dotyczących korzystania ze strony internetowej 888starz, przetwarzanie zapytań i wniosków Użytkownika.

4.1.4. Określanie lokalizacji Użytkownika dla celów bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

4.1.5. Potwierdzanie dokładności i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

4.1.6 Utworzenie konta w celu korzystania z części strony internetowej 888starz, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.

4.1.7 Powiadamiania Użytkownika pocztą elektroniczną.

4.1.8 Zapewnienie skutecznego wsparcia technicznego Użytkownikowi w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z korzystaniem ze strony internetowej 888starz.

4.1.9. Dostarczanie Użytkownikowi ofert specjalnych, biuletynów i innych informacji w imieniu 888starz za zgodą Użytkownika.

5. Metody i warunki przetwarzania danych osobowych

5.1 Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane bez ograniczeń czasowych, za pomocą wszelkich zgodnych z prawem środków, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem lub bez wykorzystania środków automatyzacji.

5.2 Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane upoważnionym organom państwowym Federacji Rosyjskiej wyłącznie na podstawie i zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

5.3 W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja ma prawo nie informować Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.4 Administracja podejmie niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed bezprawnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.

5.5 Administracja wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. Prawa i obowiązki stron

6.1 Użytkownik ma prawo:

6.1.1. Podjąć swobodną decyzję o podaniu swoich danych osobowych niezbędnych do korzystania ze strony internetowej 888starz i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie.

6.1.2 Aktualizować, uzupełniać podane informacje o danych osobowych w przypadku ich zmiany.

6.1.3 Użytkownik ma prawo do otrzymywania od Administracji informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, chyba że takie prawo jest ograniczone zgodnie z przepisami federalnymi. Użytkownik ma prawo zażądać od Administracji wyjaśnienia swoich danych osobowych, zablokowania lub zniszczenia ich, jeśli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, uzyskane nielegalnie lub nie są niezbędne do określonego celu przetwarzania, a także do podjęcia środków przewidzianych przez prawo w celu ochrony swoich praw. W tym celu wystarczy powiadomić Administrację na podany adres e-mail.

6.2 Administracja jest zobowiązana do:

6.2.1 Wykorzystywać otrzymane informacje wyłącznie do celów określonych w paragrafie 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2 Zapewnić poufność informacji, nie ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, nie wymieniać, nie publikować ani nie ujawniać w inny możliwy sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem klauzul. 5.2. niniejszej Polityki prywatności.

6.2.3 Podjąć środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony takich informacji w istniejącym obrocie gospodarczym.

6.2.4 Blokuje dane osobowe związane z danym Użytkownikiem od momentu złożenia wniosku lub żądania Użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu do ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku wykrycia niewiarygodnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

 

Odpowiedzialność stron

7.1 Administracja, która nie wypełniła swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pkt. 5.2. i 7.2. niniejszej Polityki prywatności.

7.2 W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych Administracja nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:

7.2.1. Stały się domeną publiczną przed ich utratą lub ujawnieniem.

7.2.2. Zostały otrzymane od strony trzeciej przed ich otrzymaniem przez Administrację Zasobów.

7.2.3. Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

7.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów prawa Federacji Rosyjskiej, w tym między innymi przepisów dotyczących reklamy, ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, ochrony znaków towarowych i znaków usługowych, w tym pełną odpowiedzialność za treść i formę materiałów.

7.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszelkie informacje (w tym między innymi: pliki danych, tekst itp.), do których Użytkownik może mieć dostęp w ramach strony internetowej 888starz, odpowiada osoba dostarczająca takie informacje.

7.5 Użytkownik zgadza się, że informacje dostarczone mu w ramach strony internetowej 888starz mogą stanowić własność intelektualną, do której prawa są zastrzeżone i należą do innych Użytkowników, partnerów lub reklamodawców, którzy zamieszczają takie informacje na stronie internetowej 888starz.

Użytkownik nie może modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie takich Treści (w całości lub w części), chyba że takie działania zostały wyraźnie autoryzowane na piśmie przez właścicieli takich Treści zgodnie z warunkami odrębnej umowy.

7.6 Materiały tekstowe (artykuły, publikacje swobodnie dostępne na 888starz) mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania linku do 888starz.

7.7 Administracja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku usunięcia, awarii lub niemożności przechowywania jakiejkolwiek Treści i innych danych komunikacyjnych zawartych na stronie 888starz lub przesyłanych za jej pośrednictwem.

7.8 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z: korzystania lub niemożności korzystania z witryny lub poszczególnych usług; nieautoryzowanego dostępu do komunikacji Użytkownika; oświadczeń lub zachowań osób trzecich w witrynie.

7.9 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone przez Użytkownika na stronie 888starz, w tym między innymi: informacje chronione prawem autorskim, bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich.

8. Rozstrzyganie sporów

8.1 Przed złożeniem pozwu do sądu w przypadku sporów wynikających z relacji między Użytkownikiem a Administracją, obowiązkowe jest złożenie pozwu (pisemnej propozycji lub oferty w formie elektronicznej dotyczącej dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

8.2 Odbiorca roszczenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania roszczenia, pisemnie lub elektronicznie powiadomi powoda o wynikach roszczenia.

8.3 W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór zostanie skierowany do Sądu Arbitrażowego miasta.

8.4 Aktualne ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej ma zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją.

9. Dodatkowe warunki

9.1 Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej 888starz, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3 Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: [email protected].

9.4. Aktualna Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem http://888starz.world/politika.html.

Aktualizacja: 10 kwietnia 2024 r.

 

© 2024 . All Rights Reserved.